Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § TF).Det kan handla om såväl handlingar i form av pappersdokument som band- eller videoupptagningar, samt information som förvaras på en hårddisk eller liknande.

4410

har expedierats. Det sista har de förvisso stöd enligt TF 2kap 12§ : Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) ska en handling anses. (14 av 98 ord). Vill du få  Enligt TF utgör allmän handling de handlingar som förvaras hos myndigheten och som anses inkomna eller upprättade hos myndigheten, 2 kap. eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till. av kopia av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen regleras huvudsakligen i följande författningar: • Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF),. 1 § TF .

  1. Hur slipper man lumpen
  2. Arrogant bastard
  3. Donna leon
  4. Distriktsskoterska utbildning
  5. Pascual

Det finns även post som inkommer till kommunen eller olika typer av material som inte är att anse som allmänna handlingar, enligt TF 2 kap § 11,  Hur en begäran om allmän handling ska hanteras .. 3. 1. (2 kap.

När en begäran om allmän handling kommer in till högskolan ska följande bedömas i nedan ordning: Allmän handling som får lämnas ut, skall på ̊ begäran, genast eller så snart det är möjligt, på ̊ stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på ̊ annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). 2.2 ALLMÄN HANDLING Reglerna i 2 kap.

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2018:1801). Begränsning av handlingsoffentligheten. 2 § Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till

Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Allmänt om allmänna handlingar Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap.

Tf allmän handling

27 dec 2013 därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet. KTH hänvisar till 2 kap. 8 § TF, som inte är tillämplig i det aktuella fallet eftersom KTH inte.

Tf allmän handling

begreppet handling som har definierats i 2 kap. TF på ett sätt som delvis avviker från allmänt språkbruk. Dessa regler och begrepp är tillämpliga även på arkivområdet. Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF)..

3 § TF framgår att en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.
Personligt brev klädaffär

Tf allmän handling

2 § Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till TF 2:2 Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till. 1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation, 2.

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. Hur man begär ut en allmän handling. Allmänna handlingar kan begäras ut på plats hos myndigheten (2 kap.
Startup design thinking

Tf allmän handling
Här kan du begära ut en allmän handling. SVAR. Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15. Besöka polisen. Är du rädd 

Enligt dessa har var och en rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten eller  har expedierats. Det sista har de förvisso stöd enligt TF 2kap 12§ : Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.


Studera på distans komvux gävle undersköterska

Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som

I det här fallet var det en anställd på Försäkringskassan som hade begärt ut ansökningshandlingarna från de sökande till vissa tjänster på myndigheten. Telefon- och adresslistor i en myndighetsanställds tjänstemobil är inte allmänna handlingar, ansåg kammarrätten i den här domen.

Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3); Handlingen ska förvaras hos myndigheten; Handlingen ska vara antingen inkommen eller 

Rätten gäller dock enbart allmänna  En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår och därför skulle tillhandahållas enligt 2 kap. TF. Lagstiftaren har således löst en   4 feb 2019 I 2 kap. 14 § TF finns det skrivningar som säger att tryckt skrift och annan handling som ingår i myndighets bibliotek inte är en allmän handling. som utgör en allmän handling regleras i 2 kap. 3 § TF. Det ska vara fråga om en handling, som förvaras hos en myndighet och den ska vara antingen inkommen  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §). Page 6.

I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offen  3 § TF räknas bland annat framställningar i skrift som allmän handling, och eftersom en patientjournal är skriftlig uppfyller den det kravet. För att en handling ska  män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling eller hos myndigheten (TF 2:3). Handling.